Изберете страница

За нас Сертификати

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06“ ЕООД

Дружеството е на пазара повече от  16 години и за този период е станало разпознаваемо сред потребителите на стоките, които произвежда и на съпътстващите им услуги и името му е достатъчно известно. То е притежател на изключителните права върху марките „ВОРОШИЛОВ“ с рег.№ 101985 със срок на защита до 11.05.2027

и

„ВОРОШИЛОВ от дограмата до боята“ рег.№ 101986 със срок на защита до 11.05.2027 г.

В тази връзка Ви уведомяваме, че никой няма право да използва тези наименованияи /или сходни на тях без нашето знание и съгласието ни за стоките и услугите защитени с нашите марки. Съгласно чл.13 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ , който гласи следното:

Чл. 13. (1) Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва,да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

  1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези,за които марката ерегистрирана;
  2. (доп. – ДВ,бр. 43 от 2005 г.,всилаот 21.08.2005 г.)поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
  3. (изм. – ДВ,бр. 43 от 2005 г.,всилаот 21.08.2005 г.)е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо благодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

(2) (Изм. – ДВ,бр. 43 от 2005 г.,в сила от 21.08.2005 г.,изм. – ДВ,бр. 73 от 2006 г.,в сила от 06.10.2006г.) Използване в търговската дейност по смисъла на ал.1 е:

1.Поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

  1. Предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или

Съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3.Вносът или износът на стоките с този знак;

4.Използването на знака в търговски книжа и в реклами.

(3) (Изм.- ДВ,бр.73 от2006 г.,в сила от 06.10.2006 г.)Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията.

1.В тази връзка никой няма право да използва тези и сходни на тях марки без нашето знание и изричното ни съгласие.Използването на името  „ВОРОШИЛОВ“, „ВОРОШИЛОВ  От дограма до боята“ и  „VOROSHILOV“  и сходни и/или идентични и/или част от тях имена на латиница по смисъла на този закон също съставлява нарушение върху правата ни.

  1. При наличие на констатации за нарушаване на права върху марките наша собственост и регистрирани сходни домейни наwww.voroshilov.com от конкурентни фирми след нашия домейн, включващи „Voroshilov“ но с други разширения от първо и последващи нива, които искат да се възползват от известността ни с цел популярност,  достигане до повече клиенти и си позволяват да използват в търговските си реклами нашите марки Ви уведомяваме, че желаем  и настояваме да се преустановят всички нелоялни практики по нерегламентираното използване на фирменото ни наименование „Ворошилов“ и марките ни за комерсиални цели без нашето изрично съгласие.

3.Никой няма право да използва името „ВОРОШИЛОВ“, както и марките ни и/или част от тях и/или сходни на тях при регистрацията на дружества и еднолични търговци по смисъла на Търговския закон защото това е нарушение, визирано в чл.7, ал.4 и 5 от същия и по специално:

Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

………………………………….

(4) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма.

(5) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

 

4.Нарушенията спрямо регистрирана марка чужда собственост са регламентирани и в Наказателния кодекс, където ясно в чл. 172б  е казано, че:

………………

Чл. 172 б. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)

(1) Който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка,  промишлен дизайн, сорт растение или порода  животно, обект на това изключително право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици,  наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем  хиляди  лева.

В случай, че въпреки настоящото уведомление някой си позволи подобни действия ще считаме това за недобросъвестно поведение и ще предприемем всички действия за защита на правата си по предвидените в българското законодателство методи, като съответно ще потърсим  обезщетения за вредите,  които сме претърпели от подобни нарушения, както и ще претендираме за налагането на санкции за нелоялна конкуренция.

5.Считано от 01.07.2017 Ви уведомяваме, че следва да приведете поведението си във връзка с ползването на горецитираните марки  и името на дружеството  „ВОРОШИЛОВ“ в  съответствие с изискванията ни, както следва:

5.1.        Да не използвате марките,  името,  домейна,  логото и другите търговски обозначения „ВОРОШИЛОВ“ и  „ВОРОШИЛОВ  От дограмата до боята“, както и сходни на тях за търговско представяне на собствената си дейност, като за позволено считаме единствено и само ако рекламните материали са Ви предоставени от „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06“ ЕООД  въз основа на договор.

5.2.        Уведомяваме Ви,  че използването на марките,  името,  домейна,  логото и другите търговски обозначения на от „ВОРОШИЛОВ  ПЛАСТ  06“ ЕООД в интернет сайтове, извън случаите,  при които е поискано от от „ВОРОШИЛОВ  ПЛАСТ  06“ ЕООД и е предоставено съответното изрично съгласие по законов  ред,  ще считаме за нарушение на правата ни и ще преследваме всички нарушители с цел защита на законните ни интереси.

5.3          Уведомяваме Ви, че софтуерни решения,  при които посредством използване на интернет  търсене на името  „ВОРОШИЛОВ“,  „От дограмата до боята „ и комбинации от тях се осъществява препращане към Ваш сайт,  адрес в интернет и/ или се ползват допълнителни услуги за предимство при ранкиране на сайта Ви посредством всички средства за комуникация пред потребителите на глобалната мрежа, ще считаме за нарушение  на правата ни и ще преследваме нарушителите с цел защита на законните ни интереси.

5.4.        Посочените тук  изисквания за законосъобразно използване на марките, името, домейна,  логото и другите търговски обозначения на „Ворошилов  Пласт 06“ ЕООД важи за всички рекламни и / или публично достъпни материали;  публикации и информационни материали в печатни и дигитални издания, медии,  социални мрежи и средства за комуникация,  това число но неизчерпателно посочени: Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Google +, Google AdWords, Linkedin и др., както и в собствените Ви интернет сайтове.

  1. В случай, че имате намерение да използвате името ни и нашите марки във Ваши рекламни материали и/ или съобщения, както и в глобалната комуникационна мрежа, считано от настоящия момент, следва да ни уведомявате писмено за всички Ваши бъдещи намерения и да изчаквате евентуалното ни писмено съгласие, преди да стартирате използването.

Ако установим, че след  датата 01.07.2018г. марките,  името,  домейна,  логото и другите търговски обозначения на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06“ ЕООД се използват от Вас без наличие на условията, описани по-горе и/или без наличие на писмено съгласие, и/или в нарушение на правата ни, ще считаме подобно използване за увреждащо поведение и ще потърсим защита на правата си със съответното обезщетение на настъпилите вреди.

 

Настоящото писмо се изпраща до известните ни адреси на всички, които ползват без наше позволение марките ни и фирменото ни наименование в страната, като се публикува и на сайта на „ВОРОШИЛОВ  Пласт 06“ ЕООД www.voroshilov.com на  30.7.2018г. с цел достъпност до информацията и публичност.