Изберете страница

Новини Новогодишна томбола

дек. 1, 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛА
 2. Организатор на томболата е „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175067366, наричано нататък за краткост Организатор, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Костенец № 12
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
 4. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се регистрира за участие в томболата, започва на 01.12.2019 г. и ще продължи до 31.01.2020 г. включително, освен ако не са налице промени. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от възможност за записване в томболата и е обвързващ за Организатора.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

 1. Томболата се провежда с учатници на територията на Република България.

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 1. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което е направило Поръчка към фирма Ворошилов в периода от 01.12.2019г до 31.01.2020г,и се е регистрирало на посоченият интернет адрес към Организатора през периода на продължителност на томболата.
 2. За регистрация за участие в томболата, всяко лице предоставя трите си имена, адрес, номер на поръчка и телефон за връзка, като няма право да се регистрира повече от един път.
 3. ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА
 4. Всеки регистриран участник може да спечели една от следните награди – ваучери:
  • 3 ваучера на стойност 1000,00лв
  • 6 ваучера на стойност 500,00лв
  • 9 ваучера на стойност 200,00лв
  • 11 ваучера на стойност 100,00лв
  • 22 ваучера на стойност 50,00лв
 5. Ваучера може да се използва за всички продукти предлагани от фирма Ворошилов, но не може да бъде заменен за левовата му равностойност.
 6. Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола.
 7. Томболата, чрез която ще се изберът печелившите участници, ще се проведе на 31.01.2020 г на адрес гр.София ул.Костенец №12.
 8. Печелившите ще бъдат изтеглени на произволен принцип, чрез жребий, пред комисия, състоящата се от пет члена:1-Пламен Петров, 2-Любомир Моралийски,  3-Лилия Лозанова, 4-Мая Стефанова, 5-Красимир Гемеджиев, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Печелившите участници ще бъдат обявени чрез съобщение в офисната мрежа на Организатора, като за запазване на личните данни на участниците, ще се публикуват само името и фамилията им. Организаторът ще се свърже лично с печелившите в срок до три дни от обявяването им на някой от посочените в поръчката си телефони за контакти. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт по този начин, той ще уведоми печелившите чрез изпращане на писмено съобщения на посоченият адрес.
 9. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.
 10. Организаторът не носи отговорност за предоставени грешни и непълни данни.
 11. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
 12. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI.
 2. Публичност на томболата.Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградата от настоящата томбола, ще бъде надлежно обявена в офисната мрежа на Организатора.
 3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка.