Изберете страница

Новогодишна томбола

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, 31.01.2020г., на лотариен принцип чрез теглене на печеливш номер на поръчка от пет членна комисия, съставена от представители на фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД ( Пламен Петров, Лилия Лозанова, Мая Стефанова, Красимир Гемеджиев, Любомир Моралийски), ЕИК 175067366, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.Костенец №12, в съответствие с чл. 5  от Общите условияза провеждане на томбола на „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД за ваучери на стоиност : 3 ваучера на стойност 1000,00лв, 6 ваучера на стойност 500,00лв, 9 ваучера на стойност 200,00лв, 11 ваучера на стойност 100,00лв, 22 ваучера на стойност 50,00лв, се състави настоящия Констативен протокол за следното :

 

Съгласно чл. 5 от Общите условия на томболата, печелившите участници са:

 

Ваучер –  1000,00лв, печели участник с  поръчка №64667

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №62527

Ваучер –  1000,00лв, печели участник  с поръчка №65287

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №63543

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №П526

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64169

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64625

Ваучер –   500,00лв, печели участник с поръчка №65236

Ваучер –   500,00лв, печели участник  с поръчка №64713

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №П543

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63968

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №65071

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64632

Ваучер –   200,00лв, печели участник с поръчка №Б1483

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64856

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №63614

Ваучер –   200,00лв, печели участник  с поръчка №64651

Ваучер –   200,00лв, печели участник   с поръчка №64512

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64206

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64669

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64876

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64332

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №Б1493

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64299

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64001

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №64509

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №П645

Ваучер –   100,00лв, печели участник с поръчка №64407

Ваучер –   100,00лв, печели участник  с поръчка №63880

Ваучер –   50,00лв, печели участник   с поръчка №62525

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64562

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64618

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №64160

Ваучер –   50,00лв, печели участник  с поръчка №П531

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64653

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №63677

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64567

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64483

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1477

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64835

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №Б1485

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64321

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64747

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64863

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64564

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64952

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65037

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64962

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №64907

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №К36

Ваучер –   50,00лв, печели участник с поръчка №65244

 

Всеки от учасниците получава ваучера си с подписване на приемно предавателен протокол.

Всеки от печелившите участници има право да получи ваучера си при условията на чл. 5 от Общите условия за провеждане на томболата.

 

Комисия :

1.Пламен Петров…………………….

2.Лилия Лозанова……………………

3.Мая Стефанова……………………..

4.Красимир Гемеджиев……………

5.Любомир Моралийски…………..

 

Гр. София                                                                                                         31.01.2020г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ – ФАЙЛ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛА
 2. Организатор на томболата е „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ 06” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175067366, наричано нататък за краткост Организатор, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Костенец № 12
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
 4. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се регистрира за участие в томболата, започва на 01.12.2019 г. и ще продължи до 31.01.2020 г. включително, освен ако не са налице промени. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от възможност за записване в томболата и е обвързващ за Организатора.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

 1. Томболата се провежда с учатници на територията на Република България.

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 1. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което е направило Поръчка към фирма Ворошилов в периода от 01.12.2019г до 31.01.2020г,и се е регистрирало на посоченият интернет адрес към Организатора през периода на продължителност на томболата.
 2. За регистрация за участие в томболата, всяко лице предоставя трите си имена, адрес, номер на поръчка и телефон за връзка, като няма право да се регистрира повече от един път.
 3. ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА
 4. Всеки регистриран участник може да спечели една от следните награди – ваучери:
  • 3 ваучера на стойност 1000,00лв
  • 6 ваучера на стойност 500,00лв
  • 9 ваучера на стойност 200,00лв
  • 11 ваучера на стойност 100,00лв
  • 22 ваучера на стойност 50,00лв
 5. Ваучера може да се използва за всички продукти предлагани от фирма Ворошилов, но не може да бъде заменен за левовата му равностойност.
 6. Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола.
 7. Томболата, чрез която ще се изберът печелившите участници, ще се проведе на 31.01.2020 г на адрес гр.София ул.Костенец №12.
 8. Печелившите ще бъдат изтеглени на произволен принцип, чрез жребий, пред комисия, състоящата се от пет члена:1-Пламен Петров, 2-Любомир Моралийски,  3-Лилия Лозанова, 4-Мая Стефанова, 5-Красимир Гемеджиев, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Печелившите участници ще бъдат обявени чрез съобщение в офисната мрежа на Организатора, като за запазване на личните данни на участниците, ще се публикуват само името и фамилията им. Организаторът ще се свърже лично с печелившите в срок до три дни от обявяването им на някой от посочените в поръчката си телефони за контакти. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт по този начин, той ще уведоми печелившите чрез изпращане на писмено съобщения на посоченият адрес.
 9. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.
 10. Организаторът не носи отговорност за предоставени грешни и непълни данни.
 11. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
 12. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI.
 2. Публичност на томболата.Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградата от настоящата томбола, ще бъде надлежно обявена в офисната мрежа на Организатора.
 3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка.